परिसंवाद
सार्थक चेतनाका लागि परिसंवाद

नेताका बालुवा खानीले जनता हैरान

खोज रिपोर्ट

kmf]6f] M ut cfly{s jif{ b]lv gljs/0f gul/ cj}w 3f]if0ff ul/Psf qm;/ pBf]ux? ;/sf/n] ;+rfng ug]{ km's'jf klg u/]sf] 5}g eg] Jojj;foLx?n] klg jGb u/]sf 5}gg . o;} cj;/df lu66L / jfn'jfsf] d'No / 9'jfgLdf Jofks j[l4 ePsf]5 . t:jL/ M xl/x/l;+x /f7f}/÷sflGtk'/
Facebook Comments